Home / Đấng Sáng Lập / Trước tác

Trước tác

Vào nhà Dòng làm gì?

Em vào nhà tu để làm gì? Có phải làm như vậy chăng? Hẳn không. Vậy không muốn làm nữ tù, nữ tú, thì hãy huấn luyện làm sao cho nên người nữ tu, vì thế mà gọi là nhà tu.

Đọc tiếp