Home / Hội Dòng / Trường trung học Nguyễn Bá Tòng

Trường trung học Nguyễn Bá Tòng

Bài mới

KHI ĐÃ CHỌN NGÀI

(Bài nguyện ngắm ngày 13-08-2022) Lạy Chúa, trong thinh lặng, con quỳ gối trước mặt …