Home / Đấng Sáng Lập / Trước tác / 10 Lời khuyên của Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn về đức Vâng Lời

10 Lời khuyên của Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn về đức Vâng Lời

  1. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời ở trong Bề Trên cùng các Đấng có quyền sai khiến ta. Đức Chúa Trời chẳng hiện ra trực tiếp mà phán bảo với ta, Người dùng miệng các Đấng Bề Trên mà khuyên bảo ta. Nên khi ta vâng lời các Đấng Bề Trên, ấy là vâng lời Chúa vậy.

 

  1. Hãy năng hỏi mình: vào nhà Dòng làm chi? Chẳng qua cho được vâng ý Chúa. Vậy nếu không vâng lời Bề Trên thì vâng theo ý Chúa sao được, vì ý Bề Trên là ý Chúa đó vậy.

      

  1. Hãy để cho Bề Trên thong dong định đoạt về ta, người bảo làm việc gì, người bảo thôi khi nào, người bảo đi đâu, ở đâu thì cũng vâng ngay, không xét việc họ là hơn, việc kia là kém, nơi này là sướng, nơi kia là buồn, là khổ.

     

  1. Chớ hề khi nào suy xét vì sao mà Bề Trên dạy tôi làm vậy? Vì sao mà người răn bảo quở trách mình điều ấy. Nếu có ai thưa trình không thực, mà người có quở oan, hay là người có sai lầm, thì để trách nhiệm mặc Bề Trên và kẻ thưa trình, ta chỉ vâng nghe cho an lòng, vui mặt.

      

  1. Vâng lời phải cho chóng vánh, đừng lần lửa giây phút, thà bỏ lỡ việc vì đức vâng lời chẳng thà lỗi đức vâng lời để làm cho rồi việc.

      

  1. Vâng lời phải trọn vẹn, sự trái ý cũng như sự vừa ý, sự khó cũng như sự dễ, việc hèn hạ cũng như việc vẻ vang, thảy đều ưng thuận như nhau, không phân biệt gì sốt.

 

  1. Vâng lời phải vui vẻ vì khi thấy ai vâng lời mà khó mặt, thì Bề Trên cũng chẳng được an lòng, lại thấy như vậy thì cũng không muốn truyền dạy điều gì.

 

  1. Chớ bao giờ trộm phép mà làm việc gì, hễ biết phải có phép đã mới nên làm thì chớ hề dám làm khi chưa xin phép, dù việc nhỏ mọn, cũng đừng lấy làm thị thường.

 

  1. Khi xin phép làm việc gì, thì phải lấy lòng thật thà mà chỉ rõ việc ấy, đừng nói lông bông cho dễ bề lạm dụng. Lại xin phép làm gì, đi nơi nào thì chớ thừa dịp đó mà làm hay là đi quá phạm vi.

            

  1. Khi xin phép gì mà Bề Trên không cho thì cũng cứ an lòng, vui mặt, chớ nói dài, kiếm lẽ nọ, cớ kia, mà xin cho được ra như ép Bề Trên phải cho.

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *