Home / Linh Đạo

Linh Đạo

Khái niệm Linh đạo được khai triển sâu rộng từ sau Công đồng Vatican II. Tông huấn Vita Consecrata số 93 nói về linh đạo dòng tu như sau:

“Chúng ta có thế nói rằng đời sống tâm linh được hiểu như là sống với Đức Kitô và do Thánh Linh hướng dẫn, là một cuộc hành trình mỗi ngày một trung tín hơn, trong đó người tận hiến được Thánh Linh soi dẫn và biến đối nên giống Đức Kitô, trọn niềm hiệp thông trong tình yêu và phục vụ trong Giáo hội… Những yếu tố đó, được hội nhập vào trong những hình thức khác nhau của đời thánh hiến, kết thành một linh đạo đặc thù.

Khai triển những đặc tính trong Căn tính Dòng : là một Hội dòng mang thánh hiệu và có lòng sùng kính riêng đối với Mẹ Maria Mân Côi, với việc đọc kinh và sống các mầu nhiệm ơn Cứu Độ ,một hội dòng có tôn chỉ sống đức ái hoàn hảo bằng tình yêu tối thượng đối với Thiên Chúa và đức ái huynh đệ với tha nhân, chúng ta có thể diễn tả “lộ trinh đi theo Đức Kitô riêng” của chị em Mân Côi như sau :

Trong tinh thần đức ái hoàn hảo “kính Chúa ái nhân”, đời sông chị em là một hành trình cứu độ, qua việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm ơn Cứu độ trong cuộc sống thánh hiến của mình. Và dưới sự dẫn dắt của Mẹ Maria Mân Côi là đấng bảo trợ và gương mẫu, sứ mệnh của chị em là đem ơn cứu độ đã nhận lãnh đến cho mọi người, qua sứ vụ tông đồ truyền giáo của dòng.

 

  1. Một linh đạo xây dựng trên nền tảng đức ái của Phúc âm.
  2. Một linh đạo có trọng tâm là sống các mầu nhiệm cứu độ.
  3. Một linh đạo có Mẹ Maria bảo trợ và đồng hành.
  4. Một linh đạo của hành trình truyền giáo

Theo dòng thời gian, từng thế hệ nữ tu Mân Côi đã sống và thực thi đặc sủng của Hội dòng với những nét đặc thù thể hiện bản chất và tinh thần của dòng.  Từ đó hình thành một Linh đạo, một lộ trình riêng bước đi theo Chúa Kitô, được Giáo hội chuẩn nhận. Dựa vào các yếu tố làm nên đời sống nữ tu Mân Côi, Hiến Luật dòng số 42 xác định về Linh đạo Mân Côi:

“Với tinh thần đức ái trọn hảo,

chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ

và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.”

    

“Chị em Mân Côi được mời gọi cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Cứu Thế trong hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người: nhập thể, rao giảng Tin Mừng, khổ nạn và phục sinh trong chính cuộc sống của mình. Chị em mang ơn cứu độ đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo sứ mạng của Dòng”. (HL 4.1)

 Đó là tóm kết linh đạo Mân Côi. Một linh đạo đưa chị em vào con đường đức ái phục vụ ơn cứu độ như Mẹ Maria.  

Thay lời kết 

            Cũng như Mẹ Maria, cuộc đời người chị em Mân Côi luôn gắn liền với sứ vụ của Đức Kitô, Mẹ Maria sẽ không là gì hết nếu Mẹ không là Mẹ Đấng Cứu Thế, không cộng tác với Đức Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy hằng ngày chị em Mân Côi dâng lên Mẹ lời nguyện tha thiết trong Kinh Tận Hiến: “Lạy Mẹ diễm phúc, Mẹ đã được Chúa Cha tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế và đã được tham dự vào công trình cứu độ của Người. Xin Mẹ giúp chúng con bước theo Mẹ trên hành trình cứu độ của Chúa Giêsu, trong tinh thần khiêm hạ, bác ái, nghèo khó, vâng phục và trung thành; luôn nhiệt tâm dấn thân rao giảng Tin mừng và giới thiệu khuôn mặt sáng ngời của Đấng Cứu Thế cho mọi người…”. Đó là “con đường Maria” là linh đạo Mân Côi.